3,4,5-Trimethoxy-2-methyl-6-[3,5,7,8,9-pentamethoxy-1-(2-methoxy-1,3-dimethyl-butyl)-4,6-dimethyl-nonyloxy]-tetrahydro-pyran

3,4,5-Trimethoxy-2-methyl-6-[3,5,7,8,9-pentamethoxy-1-(2-methoxy-1,3-dimethyl-butyl)-4,6-dimethyl-nonyloxy]-tetrahydro-pyran