2-Methyl-2-[2-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-enyl)ethyl][1,3]dioxolane

2-Methyl-2-[2-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-enyl)ethyl][1,3]dioxolane