2-(1-Mercaptoethyl)-2,4,5-trimethyl-3-thiazoline

2-(1-Mercaptoethyl)-2,4,5-trimethyl-3-thiazoline