Methyl 4,8,12-trimethyltridecanoate

Methyl 4,8,12-trimethyltridecanoate