Diazene, butyl[1-(2,2-dimethylhydrazino)ethyl]-

Diazene, butyl[1-(2,2-dimethylhydrazino)ethyl]-