1,4-Dioxane, 2-[3-[3,3-dimethyl-2-(1-methylethyl)oxiranyl]-1-methylene-2-propynyl]-

1,4-Dioxane, 2-[3-[3,3-dimethyl-2-(1-methylethyl)oxiranyl]-1-methylene-2-propynyl]-