3-Ethoxycarbonyl-5-hydroxytetrahydropyran-2-one

3-Ethoxycarbonyl-5-hydroxytetrahydropyran-2-one