2-(Chloromethyl)-4-methyl-1,3-dioxolane

2-(Chloromethyl)-4-methyl-1,3-dioxolane