4-(4,5,6-triphenylpyridazin-3-yl)morpholine

4-(4,5,6-triphenylpyridazin-3-yl)morpholine