ethyl 4-[[3-(4-hydroxy-2-nitrophenyl)-3-methylbutanoyl]amino]butanoate

ethyl 4-[[3-(4-hydroxy-2-nitrophenyl)-3-methylbutanoyl]amino]butanoate