3-(Diethylamino)-2-hydroxypropyl ethoxy(diphenyl)acetate

3-(Diethylamino)-2-hydroxypropyl ethoxy(diphenyl)acetate