N-[2-(Diethylamino)ethyl]-4-(dimethylamino)-2-methoxy-5-nitrobenzamide

N-[2-(Diethylamino)ethyl]-4-(dimethylamino)-2-methoxy-5-nitrobenzamide