phenyl 4-hydroxy-2-[(2-methoxyphenyl)carbamoyl]pyrrolidine-1-carboxylate

phenyl 4-hydroxy-2-[(2-methoxyphenyl)carbamoyl]pyrrolidine-1-carboxylate