ethyl 1-(2-hydroxyethyl)-4-(4-hydroxyphenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate

ethyl 1-(2-hydroxyethyl)-4-(4-hydroxyphenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate