1-[(6-chloro-1,2-benzothiazol-3-yl)amino]-3-(diethylamino)propan-2-ol

1-[(6-chloro-1,2-benzothiazol-3-yl)amino]-3-(diethylamino)propan-2-ol