9-((2-Nitrophenyl)-hydrazono)-2,7-bis-[2-(diethylamino)-ethoxy]fluorene

9-((2-Nitrophenyl)-hydrazono)-2,7-bis-[2-(diethylamino)-ethoxy]fluorene