S-[2-(Diethylamino)ethyl] o-methyl methylphosphonothioate

S-[2-(Diethylamino)ethyl] o-methyl methylphosphonothioate