3-Chloro-1-[2-diethylaminoethyl]-6[1H]-pyridazinone

3-Chloro-1-[2-diethylaminoethyl]-6[1H]-pyridazinone