N-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-phenyl-1,2-carbazoledicarboximide

N-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-phenyl-1,2-carbazoledicarboximide