3-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-(ethoxycarbonyl)-4-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid

3-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-(ethoxycarbonyl)-4-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid