N-(2-(Diethylamino)ethyl)-4-methylthio-1,2-carbazoledicarboximide

N-(2-(Diethylamino)ethyl)-4-methylthio-1,2-carbazoledicarboximide