Bambuterol, trimethylsilyl ether

Bambuterol, trimethylsilyl ether