methyl 2-hydroxyimidazolidine-4-carboxylate

methyl 2-hydroxyimidazolidine-4-carboxylate