Ethanone, 2-diethylamino-1-(2,6-dimethyl-3-indolyl)-

Ethanone, 2-diethylamino-1-(2,6-dimethyl-3-indolyl)-