N-(2-(Diethylamino)ethyl)-9-methyl-4-methylthio-1,2-carbazoledicarboximide

N-(2-(Diethylamino)ethyl)-9-methyl-4-methylthio-1,2-carbazoledicarboximide