2-[4-Chloro-2-nitrophenyl]-1-(2-diethylaminoethyl)-3-formyl-1H-indole

2-[4-Chloro-2-nitrophenyl]-1-(2-diethylaminoethyl)-3-formyl-1H-indole