4-[[2-[Diethylamino]ethyl]methylamino]-7-nitrobenzofurazan

4-[[2-[Diethylamino]ethyl]methylamino]-7-nitrobenzofurazan