1-(2-Diethylaminoethoxy)-2-(2-hydroxy-1-phenylethoxy)ethane

1-(2-Diethylaminoethoxy)-2-(2-hydroxy-1-phenylethoxy)ethane