Morpholine, 4-[[4-(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)phenyl]sulfonyl]-

Morpholine, 4-[[4-(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)phenyl]sulfonyl]-