4-{[5-(2-pyridyl)-2-thienyl]sulfonyl}morpholine

4-{[5-(2-pyridyl)-2-thienyl]sulfonyl}morpholine