1,3-Dimethyl-3-isobutyldiaziridine

1,3-Dimethyl-3-isobutyldiaziridine