Ethyl 2-methyl-1,3-oxazolidine-2-propanoate

Ethyl 2-methyl-1,3-oxazolidine-2-propanoate