2-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-5,8-dioxa-2-azaspiro[3.4]octane

2-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-5,8-dioxa-2-azaspiro[3.4]octane