7-Dimethyl(ethenyl)silyloxytetradecane

7-Dimethyl(ethenyl)silyloxytetradecane