6-Dimethyl(ethenyl)silyloxypentadecane

6-Dimethyl(ethenyl)silyloxypentadecane