6-Dimethyl(ethenyl)silyloxytetradecane

6-Dimethyl(ethenyl)silyloxytetradecane