6-Dimethyl(ethenyl)silyloxytridecane

6-Dimethyl(ethenyl)silyloxytridecane