5-Dimethyl(ethenyl)silyloxytridecane

5-Dimethyl(ethenyl)silyloxytridecane