5-Dimethyl(ethenyl)silyloxypentadecane

5-Dimethyl(ethenyl)silyloxypentadecane