5-Dimethyl(ethenyl)silyloxytetradecane

5-Dimethyl(ethenyl)silyloxytetradecane