1H-Pyrazole, 3,4,5-trimethyl-1-(trimethylsilyl)-

1H-Pyrazole, 3,4,5-trimethyl-1-(trimethylsilyl)-