3-(diaminomethylidene)-1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1-methylguanidine

3-(diaminomethylidene)-1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1-methylguanidine