Piperidine, 1-ethyl-4-(4-phenyl-2-thiazolyl)-

Piperidine, 1-ethyl-4-(4-phenyl-2-thiazolyl)-