Chlorodifluoromethyl trifluoromethyl disulfide

Chlorodifluoromethyl trifluoromethyl disulfide