6-Ethoxy-9-thia-bicyclo[3.3.1]non-2-ene

6-Ethoxy-9-thia-bicyclo[3.3.1]non-2-ene