3-(Hydroxy-phenyl-methyl)-2,3-dimethyl-octan-4-one

3-(Hydroxy-phenyl-methyl)-2,3-dimethyl-octan-4-one