3,4-Dimethyl-2-phenylthiomorpholine

3,4-Dimethyl-2-phenylthiomorpholine