3-(Hydroxyphenylmethyl)-2,2,3-trimethyloctan-4-one

3-(Hydroxyphenylmethyl)-2,2,3-trimethyloctan-4-one