3,6-dimethyl-1-phenylheptane-2,4-dione

3,6-dimethyl-1-phenylheptane-2,4-dione