4-(Dimethylamino)-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione

4-(Dimethylamino)-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione